Käyttöehdot

1. Ideaklinikan käyttöehdot

1.1. Näitä ehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot") sovelletaan Ideaklinikka -sivuston käyttöön.

Käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Ideaklinikan käyttäjäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Ideaklinikka-sivuston tarjoaa
FinnMedi Oy
Biokatu 14, 33520 Tampere
Yhteisötunnus 0784071-5
Palvelua koskevat tiedustelut: puhelin 040-4636938, sähköposti krisse.ackerman@finnmedi.com

2. Ideaklinikan tarkoitus, sisältö ja toiminta

Ideaklinikka -palvelun tarkoituksena on toimia ideakanavana terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden ja tuotteiden kehityksessä käyttäjien ja palvelun/tuotteiden tarjoajien välillä. Käyttäjät voivat esittää ideoitaan ja toiveitaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tuotteista ja palveluista Ideaklinikassa

FinnMedi Oy ei hyödynnä omassa liiketoiminnassaan Ideaklinikka-palvelussa esitettyjä ideoita, konsepteja tai muita ajatuksia, mutta muilla käyttäjillä on oikeus hyödyntää julkisesti esitettyjä ideoita. Idean omistajuus säilyy idean jättäneellä käyttäjällä.

3. Rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely

Käyttäjän on rekisteröidyttävä Ideaklinikan käyttäjäksi. Rekisteröitymällä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Ideaklinikan asiakasrekisteriin. Henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen ja henkilötietolain ja sen 10 §:n nojalla tehdyn Ideaklinikan asiakasrekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Tarkemmat tiedot kerättävistä tiedoista ja niiden käsittelystä löytyvät Ideaklinikassa olevasta rekisteriselosteesta.

FinnMedi tiedottaa Käyttäjille Ideaklinikan ajankohtaisesta sisällöstä ja muusta Ideaklinikkaan liittyvästä Käyttäjän sähköpostiin ja/tai matkapuhelimeen lähetettävin viestein. Viestit eivät sisällä mainoksia. Käyttäjä voi erikseen valita Omalla Sivullaan, että hänelle saa myös lähettää markkinointiviestejä.

4. Käyttäjän vastuu ja seuraamukset

Käyttäjän on annettava oikeat henkilötiedot rekisteröityessään. Käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan(Tunnukset) Ideaklinikan käyttämiseksi. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti erikseen. Käyttäjä vastaa siitä, mitä Ideaklinikassa tehdään kirjautuneena Käyttäjän käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Mikäli Käyttäjän Tunnukset joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, Käyttäjän on välittömästi vaihdettava Tunnuksensa tai ilmoitettava tästä FinnMedille. Käyttäjän vastuu kadonneiden Tunnusten käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta päättyy välittömästi Käyttäjän tehtyä tämän ilmoituksen FinnMedille tai Käyttäjän vaihdettua Tunnuksensa. FinnMedi voi luovuttaa Käyttäjän Tunnukset muille kuin Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän valtuutuksella tai lain nojalla.

Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä tietokone- ja muut laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet ovat FinnMedinn ilmoittamia vaatimuksia vastaavat. Käyttäjä vastaa itse Ideaklinikan käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Ideaklinikan käytössä Suomen lakia ja hyviä tapoja.

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava rekisteröintiin tarvittavien tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa Ideaklinikkaan antamiensa tietojen oikeellisuudesta. FinnMedi ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Käyttäjä antaa Ideaklinikassa.

FinnMedi ei valvo Ideaklinikkaa hyväksikäyttäen tuotettua, lähetettyä, välitettyä tai muuten käsiteltyä aineistoa eikä FinnMedi vastaa tällaisen aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän Ideaklinikkaa käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Käyttäjä vastaa Ideaklinikassa lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Käyttäjän tulee ennen oman aineiston käyttöä Ideaklinikassa varmistaa, ettei aineisto ole Käyttöehtojen taikka FinnMedin antamien ohjeiden vastainen. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän tuo Ideaklinikkaan aineistoa, joka sisältää viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia sekä ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Ideaklinikkaa haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten ns. spam-postin, ketjukirjeiden ja tilaamattomien massapostitusten, lähettämiseen.

Mikäli ilmenee, että Käyttäjän Ideaklinikkaan toimittama aineisto on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on FinnMedillä oikeus poistaa kyseinen aineisto. Lisäksi FinnMedillä on oikeus kaikkien väärinkäytösten vuoksi purkaa sopimus Ideaklinikan käytöstä tai keskeyttää Ideaklinikan käyttö.

5. FinnMedin vastuu

FinnMedi ylläpitää Ideaklinikkaa niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. FinnMedi voi tilapäisesti keskeyttää Ideaklinikan käytön esim. muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta.

FinnMedi ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjälle Ideaklinikan käyttämisestä, sen sisällöstä tai muusta siihen liittyvästä seikasta.

Finnmedi ei ole vastuussa Käyttäjää kohtaan Ideaklinikan käyttämisestä, sen sisällöstä tai muusta siihen liittyvästä seikasta aiheutuvasta epäsuorasta tai välillisistä vahingoista. Kaikki vaatimukset FinnMediä kohtaan tulee esittää kuudenkymmenen (60) päivän sisällä siitä, kun vaatimuksen peruste on syntynyt tai se on tullut Käyttäjän tietoon.

6. Käyttöehtojen muuttaminen

Jos Käyttöehtojen muutos ei olennaisesti lisää Käyttäjän velvollisuuksia tai vähennä hänen oikeuksiaan tai jos sopimusmuutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, FinnMedillä on oikeus muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Ideaklinikassa. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan FinnMedin ilmoittamana ajankohtana.

Jos muutos olennaisesti lisää Käyttäjän velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, Käyttäjän tulee hyväksyä muutos Ideaklinikassa ennen kuin se tulee Käyttäjää sitovaksi. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy uusia sopimusehtoja FinnMedin ilmoitettua sopimusmuutoksesta, Käyttäjä tai FinnMedi voi irtisanoa sopimuksen välittömästi.

7. Sopimusten voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Käyttöehdot tulevat voimaan heti kun Käyttäjä on rekisteröitynyt ja hyväksynyt Käyttöehdot ja ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa Ideaklinikan käyttöä koskevan sopimuksen poistamalla käyttäjätilinsä Omalla Sivullaan. FinnMedi voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Ideaklinikassa tai Käyttäjälle kuukautta ennen irtisanomisen voimaan tuloa.

Väärinkäytöksen johdosta FinnMedi voi kuitenkin purkaa sopimuksen välittömästi. FinnMedi voi myös irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa, mikäli perusteena on lain säännös, viranomaisen päätös tai jos sopimuksen voimassa pitäminen irtisanomisajan olisi FinnMedille kohtuutonta.

8. Muut ehdot

Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Ideaklinikkaan ja siihen liittyvään aineistoon ovat Postilla tai sen lisenssinantajilla. Poislukien Käyttäjän jättämät ideat, joiden oikeudet säilyvät käyttäjällä.

Käyttäjille ei makseta vastiketta tai muuta korvausta Ideaklinikka-palvelun käyttämisestä, palautteesta, kehitysehdotuksista tai muusta palveluun liittyvästä osallistumisesta tai siellä esitetystä aineistosta tai ideoista, ellei erikseen jonkin palvelun osan osalta nimenomaisesti toisin mainita. Palvelun käyttö on vapaaehtoista. Käyttäjä hyväksyy sen, että FinnMedillä on kohdan 2 mukaan oikeus Ideaklinikassa esitettyyn ilman velvollisuutta maksaa korvausta Käyttäjälle.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa tai Käyttäjän niin halutessa hänen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Tampereen käräjäoikeudessa.

FinnMedillä on oikeus siirtää Käyttäjän sopimukset toiselle Ideaklinikka-projektiin osallistuvalle yhtiölle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
FinnMedi Oy
Y-tunnus:
0784071-5
Kotipaikka:
Tampere
Postiosoite, postinumero, puhelinnumero
Biokatu 14, 33520 Tampere, Puh. (03) 3116 4023
Käyntiosoite
Biokatu 14, 2. kerros, 33520 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Krisse Ackerman
Puhelin
040-4636938

3. Rekisterin nimi

Ideaklinikan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on FinnMedi Oy:n sekä ja sidosryhmien sekä asiakkaiden välinen kommunikointi. Tietoja käytetään myös Ideaklinikka-toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakastiedottamiseen, ja mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietoja FinnMedin sähköisen palvelun käyttäjiksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Asiakastiedot:

Käyttötiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä sekä käyttäessä palvelua. Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

FinnMedi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmään pääsevät vain FinnMedin Ideaklinikka-henkilökunta henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus. Asiakastiedot ja käyttötiedot poistuvat asiakkuussuhteen päättyessä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.